🔸تحلیل جفت ارز دلار/ینمنبع: https://boorsa.org/post/12725/%F0%9F%94%B8%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86