پکیج های آموزشی شامل چه سطوحی می شود؟


دسته بندی پکیج های گروه بورسا در این قسمت توضیح داده شده است

پگیج های آموزشی گروه بورسا شامل سه دسته مقدماتی، متوسطه و پیشرفته می شود. شما با توجه به سطح دانش خود می توانید از این پکیج ها استفاده کنید. اگر می خواهید که سرمایه گذاری در بازارهای مالی به شغل دوم و درآمد اول شما تبدیل شود نیاز دارید که پکیج جامع بورس یا فارکس را تهیه کنید.


منبع: https://boorsa.org/post/43/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF