پس از دریافت کد بورسی نیاز به برداشتن چه قدم هایی وجود دارد؟


قدم هایی که پس ثبت نام در بورس نیاز هست بردارید

  • یادگیری مفاهیم و قوانین بورس
  • یادگیری نحوه تحلیل و انجام معاملات

   برای دریافت آموزش ها می توانید از پکیج جامع بورس گروه بورسا استفاده کنید. برای دریافت این پکیج روی لینک کلیک کنید


منبع: https://boorsa.org/post/31/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF