وبینارهای گروه بورسا شامل چه مباحثی می شود؟

وبینارهای گروه بورسا شامل دو دسته می شود

  • وبینارهای پرسش و پاسخ که برای افرادی که از پکیج های آموزشی بورسا استفاده می کنند به صورت رایگان ارائه می شود
  • وبینارهایی با موضوعات روز بازارهای مالی که شامل روش های تحلیلی جدید می شود


منبع: https://boorsa.org/post/45/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


وبینارهایی که گروه بورسا برگزار می کنید شامل دو دسته می شود….