نقش کارگزاری در بازار بورس بین المللی (فارکس) چیست؟

شما از طریق کارگزاری به بانک های بزرگ دنیا وصل می شوید و معاملات خود را به صورت آنلاین ثبت می کنید.


منبع: https://boorsa.org/post/27/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


نقش کارگزاری های بازار فارکس