رمزارز لونا باید سطح مقاومت 85$ را از پیش روی برداردمنبع: https://boorsa.org/post/5694/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF