در بازارهای مالی چند نوع تحلیل وجود دارد؟

در بازارهای مالی 3 نوع تحلیل وجود دارد

  • تحلیل سنتیمنت
  • تحلیل فاندامنتال (بنیادین)
  • تحلیل تکنیکال


منبع: https://boorsa.org/post/37/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


انواع تحلیل ها در بازار فارکس و بورس