1


  • روند نزولی این فلز بالاخره متوقف شد
7044 1