تحلیل فاندامنتال (بنیادین) چیست؟

تحلیل بنیادین شامل دو قسمت می شود

  • تحلیل بنیادین کشورها که بر اساس اخبار و سنجش شاخص های اقتصادی کشور مانند بیکاری، رشد تولید ناخالص، تورم و…… انجام می شود
  • تحلیل بنیادین شرکت ها که بر اساس اخبار و سنجش شاخص های سلامت شرکت مانند سود سالیانه، درآمد هر سهم، رشد درآمد هر سهم و …… انجام می شود


منبع: https://boorsa.org/post/39/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


آشنایی با مفهوم تحلیل بنیادین …..