تحلیل سنتیمنت چیست و چه کاربردی دارد؟


اشنایی با تحلیل سنتیمنت …..

احساسات و عواطف مردم در بازارهای مالی باعث حرکت بازار می شود. وقتی شما برای معامله کردن در بازار، احساسات معامله گران و شرکت های بزرگ را در نظر بگیرید از تحلیل سنتیمنت استفاده کرده اید.


منبع: https://boorsa.org/post/38/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA