اوئدا رئیس بانک مرکزی ژاپن بر سیاست های انقباضی تاکید دارد

واکنش بازار

در زمان انتشار، USD/JPY نزدیک به 139.50 معامله می شود که 0.09% در روز کاهش یافته است.


منبع: https://boorsa.org/post/12327/%D8%A7%D9%88%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن روز سه شنبه گفت: بانک مرکزی ژاپن (BoJ) QQE را تا رسیدن به هدف تورم ادامه خواهد داد.

ژاپن به تدریج شاهد تغییر در هنجار است که بر اساس آن عموم مردم با این فرض که دستمزد و تورم پایین می مانند، عمل می کنند.

با دستیابی به هدف تورمی، انتظارات تورمی نیز 2 درصد خواهد بود.

تورم و انتظارات تورمی در حال افزایش است.

تغییرات به تدریج در ذهنیت تورم زدایی در حال ظهور است که قیمت ها و دستمزدها به سختی افزایش می یابد.

نقل قول های کلیدی

انتظارات تورمی به دلیل طولانی شدن تورم صفر و کاهش تورم پایین باقی مانده است.