انس جهانی طلا حرکتش را به سمت سطح 2020$ آغاز کرده استمنبع: https://boorsa.org/post/12048/%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-2020-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA