آیا می توانم کارگزاری خود را به راحتی عوض کنم؟

کارگزاری های بازار فارکس به یکدیگر وصل نیستند. شما هیچ مانعی برای کار کردن در چند کارگزاری ندارید و هر وقت اراده کنید می توانید کارگزاری خود را تعویض کنید.


منبع: https://boorsa.org/post/28/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D9%86%D9%85


تعویض بروکر در بازار فارکس