آموزش گروه بورسا شامل چه قسمت هایی می شود؟

دپارتمان آموزش گروه بورسا خدمات متفاوت آموزشی برای علاقه مندان به بازارهای مالی ارائه می کند که شامل دسته های زیر می شود:


منبع: https://boorsa.org/post/42/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


گروه بورسا از متودهای آموزشی متنوعی برای علاقه مندان استفاده می کند