آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی 3DRIVE

به تصویر فوق نگاه کنید، به عنوان مثال قیمت بعد از تشکیل زون تقاضا با سه موج صعودی به سمت زون عرضه حرکت کرده است. واکنش قیمت به زون عرضه منفی بوده و در ادامه بازار با حرکت شارپ نزولی تا زون تقاضا اولیه سقوط کرده است.


منبع: https://iranbourseonline.info/235202/general/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-3drive

الگوی ۳DRIVE نیز مانند الگوی فشردگی نحوه حرکت قیمت به سمت نواحی زون را مشخص می کند. در این الگو، قیمت با سه موج یا سه حرکت همسو به سمت زون حرکت می کند. اگر یک ناحیه زون داشته باشیم و قیمت با الگوی ۳D به آن نزدیک شود، حرکت بعدی بازار حتما شارپ خواهد بود.

ساختار الگوی ۳Drive

الگوی 3DRIVE 1 1
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی ۳Drive

پنجشنبه 17 آذر 1401 – 13:32