آموزش تنظیم پیچیده اندازه پوزیشن در بازار پر نوسان فارکس

به یاد داشته باشید که ارزش یک جفت ارز در ارز متقابل است.

3. تقویم اقتصادی فارکس

Ned به آمریکا بازگشته ( ما فرض میکنیم که او واقعا فوق جاسوس ، درست مانند نینجای فارکس است، که در زمانهای فراغت، به دور دنیا سفر میکند و جهان را نجات میدهد) و امروز نیز تصمیم میگیرد که EUR/GBP را با استاپ 200 پیپ معامله کند. برای یافتن سایز پوزیشن صحیح ، ما باید مقدار ریسک Ned را برحسب پوند انگلیس را  بدانیم.

1. ثبت نام فارکس

سایز پوزیشن

برای محاسبه میزان ریسک و سایز پوزیشن در ابتدا ما نیاز داریم که مقدار (ارزش) CHF 50  را بر حسب ین ژاپن حساب کنیم، و از آنجا که حساب ، دارای جنس مشابهی با ارز پایه‌ی  (ارز مبنای) جفت ارز تبدیلی میباشد، همه‌ی کاری که ما باید انجام  دهیم، ضرب نمودن مقدارِ موردِ ریسک قرار گرفته در نرخ تبادل CHF/JPY (85.00)  است:

اکنون، ما تنها ، انتهای کار را به همان شیوه مشابه با سایر مثالها به به پایان میبریم. تقسیم بر استاپ لاس(حد توقف) در پیپها:

در این درس، ما به شما خواهیم آموخت که چگونه محاسبات را برای جفت ارزهایی انجام دهید که جنس حساب شما؛ مطابق  با  یکی از ارزها، در جفت ارزی که میخواهید معامله کنید نمیباشد. 

Ned میتواند ، به میزان کمتر از 1,429 واحد از EUR/GBP را بفروشد تا در بازه سطوح ریسک از پیش تخمین زده شده‌ی خود باقی بماند.

و نهایتا؛ در نسبت ارزش واحد- به- پیپ ضرب میکنیم:

 

CHF 50 * (JPY 85.00/ CHF 1) = JPY 4,250

اکنون، ما تنها بقیه مساله را همانند بقیه مثالها انجام میدهیم. تقسیم بر استاپ لاس در پیپها:

2. آموزش فارکس

Ned میتواند کمتر از (نه بیشتر از) 4,250 واحد از USD/JPY را ریسک کند تا زیان خود را در CHF 50 یا کمتر از آن ، نگه دارد. اندازه گیری درست سایز پوزیشن به شما در مدیریت سرمایه بسیار کمک می کند.

JPY 42.50به ازای هر پیپ*[(100واحد از USD/JPY)/ (JPY 1به ازای هر پیپ)] =تقریبا 4,250واحد از USD/JPY.

جنس حساب ، مطابق با جفت ارز معامله شده نیست، اما مشابه با ارز پایه ی جفت ارز تبدیل است

شما تنها سه  قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

و نهایتا، ضرب در نسبت مقدار واحد- به-پیپِ معلوم :

Ned تصمیم میگیرد که برای انجام اسکی روی برف، به سوئیس برود، و مابینِ گردش و تفریح، برای انجام معامله در کارگزار فارکس محلی، حسابی را باز میکند. او  تنظیمات  بزرگی را در USD/JPY مشاهده میکند، و تصمیم میگیرد که  در صورتی که این تنظیمات  ، فراتر از سطح مقاومت اصلی (عمده) – در حدود 100پیپ در برابر (مقابلِ او) – رفت، وی، از معامله خارج شود.  Ned ، فقط با مقدار معمول برابر با 1% از حساب CHF 5,000 خود یا CHF 50 ، ریسک میکند.

(GBP 0.14 به ازای هر پیپ) *[(10kواحد از EUR/GBP)/( GBP 1به ازای هر پیپ)]=تقریبا 1,429 واحد از EUR/GBP.

JPY 4,250/100 pips = JPY 42.50 per pip

4. تحلیل فارکس


منبع: https://boorsa.org/post/2931/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3

 

جنس حساب ، مشابه با جفت ارز مبادله شده نیست ، اما مشابه با ارز متقابل جفت ارزِ تبدیل میباشد.

شما توانستید محاسبه سایز پوزیشن  را انجام دهید!

(GBP 28.57)/(200 pips)= GBP 0.14 به ازای هر پیپ

USD 50 * (GBP 1/USD 1.7500) = GBP 28.57

برای یافتن سایز پوزیشن صحیح فارکس در این موقعیت، ما به نرخ مبادله ارز GBP/USD نیاز داریم. اجازه دهید از 1.7500 استفاده کنیم و به این دلیل که حساب وی در USD است، ما نیاز داریم که آن نرخ مبادله ارز را تبدیل کنیم تا مقدار مناسب را در پوند انگلیس پیدا کنیم.  

او درحال معامله با بروکر آمریکایی خود که در حال فروش EUR/GBP است، میباشد و او تنها میخواهد که 1% از حساب USD 5,000 یا USD 50، خود را در معرض ریسک قرار دهد .

یافتن سایز پوزیشن در بازار فارکس